Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Témák, könyvek: Német

Német nyelvtanfolyam. Tankönyvek.


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest szívében, az Astoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be!Német tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Hermann Funk, Christina Kun, Silke Demme: Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch

Scheibl György: Német nyelvtan 222 pontban

Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-I

 

Német nyelvtanfolyam. Tankönyvek. EU.  Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.
Nyelvtan

- személyes névmás alany és tárgyesete egyes és többesszámban
- igeragozás:heiβen,sein,…
- 1-1000 ig számok, évszámok
- Kérdőszavak,kérdő mondat
- Határozott és hat/lan névelő alany és tárgyesete
- Viel-viele,wenig-wenige
- Möchten, tőhangváltós igék
- Mein,dein
- kötőszavak
- igekötős igék,
- időhatározói kifejezések
- óraidő
- haben,kein
- man, es gibt
- módbeli segédigék ragozása és használata
- felszólító mód
- jövőidő
- trotzdem, deshalb,darum
- nicht(s) mehr, kein…mehr
- országnevek, nemzetiségek

- részes eset, határozott –és hatlan névelő
- személyes névmások
- birtokos névelő: alany, tárgy, részes esetben
- részes esettel álló elöljárószavak
- Igék dativval
-  „dass”

- elöljárószavak  tárgy-és részes esettel
- legen/liegen, stellen/stehen, hängen
- Perfekt képzése, használata,
- jemand-niemand tárgy és részes esetbenSzóbeli témakörök:

- megszólítás,köszönés
- bemutatkozás, születési dátum, személyes adatok

- lakóhely, lakásrészei, berendezése
- család, családi viszonyok

- kávézóban, étteremben: étlap, rendelés és fizetés
- hobby

- napirend
- nyelvtanulás,nyelviskola

- élelmiszer-vásárlás
- tipikus szituációk eljátszása
- szakmák, foglalkozások

- magyar,német,osztrák konyha

- ruhaneműk, cipő, öltözködés

- tetszés és nemtetszés kifejezése

 


Középhaladó B1:

Hermann Funk, Christina Kun, Silke Demme: Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch

Scheibl György: Német nyelvtan

Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-IINémet nyelvtanfolyam. Tankönyvek. EU.   Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.

 

 

Nyelvtan

- összefoglaló nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából
- birtokos eset : határozott és határozatlan névelők, személyes névmás, gyenge ragozású hímnemű főnevek
- elöljárószók birtokos esettel
- visszaható igék: formai és tényleges visszahatás névmáshasználattal, kölcsönösség kifejezése

- lassen ige használata önállóan és segédigeként, jelen és múlt időben
- melléknév és határozószók fokozása, hasonlítás kifejezése  als és wie kötőszavakkal
- weil kötőszó használata
-  sorszámok, dátum
- földrajzi nevek használata
- melléknevek gyenge ragozása

- melléknevek erős és vegyes ragozása,
- nem ragozható melléknevek
- kettős melléknevek használata
- főnévvé vált melléknevek
- melléknévi igenevek képzése és használata
- elbeszélő múlt képzése és használata

- szenvedő szerkezet jelen időben
- átfogó ismétlés

 


Szóbeli témakörök:

- közlekedés, tömegközlekedés a városban, útbaigazítás
- telefonálás, sms, e-mail, levélírás
- testápolás, testrészek kifejezései

- állás, diákmunka, jelentkezés álláshirdetésre
- nyaralás, pihenés, szórakozás kifejezései
- szituáció: nyaralási terv megbeszélése, utazási irodában: helyfoglalás, jegyvétel, információkérés

szállodában : szoba foglalása, problémák intézése a szállodában
- iskolai élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány
- összefüggő történet elbeszélés
- orvosnál: betegségek, panaszokközlése,gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata
Haladó B2:

Christina Latham-Koenig: New English File Intermediate 1-7

Lázár Györgyné - Dr. Pantóné Dr. Naszályi: Német feladatsorok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-III

 

Német nyelvtanfolyam. Tankönyvek. EU.  Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
Nyelvtan

- nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából
- szenvedő szerkezet módbeli segédigével
- állapotot kifejező szenvedő szerkezet
- feltételes mellékmondat (“wenn”, “ob” )

- időhatározói mellékmondatok: egyidejűség, előidejűség,utóidejűség
- Plusquamperfekt képzése
- Kötőszavak: wenn, als, bevor, nachdem, seitdem, während, solange, bis
- obwohl
- Időhatározói kifejezések elöljárószavai

- Infinitive szerkezetek zu szócska nélkül,
- Zu + Infinitiv szerkezetek: alanyi és tárgyi mellékmondatokban, célhatározói mondatokban, jelen és múlt időben, szenvedő szerkezetben
- Kötőszavak:
- Um Zu+Inf, - damit
- Ohne zu+ Inf. – ohne dass
- Anstatt zu+Inf. – anstatt dass
- Brauchen zu + Inf.
- Scheinen zu +Inf.
- Haben zu+Inf.
- Sein zu+ Inf.
- Pflegen zu+ Inf.

- vonatkozó névmás és vonatkozói mellékmondat,
- általánosító értelmű vonatkozói mondatok
- kettős kötőszavak: je … desto, je… umso, sowohl … als auch, weder … noch, entweder … oder, nicht nur … sondern auch
- feltételes mód jelen és múlt időben, aktív és passzív mondatokban


Szóbeli témakörök: 

- turizmus, nyári tervek, utazás
- vidéki és a nagyvárosi élet
- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok
- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás
- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka
- munka, foglalkozások és szakmák
- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, extrémsportok
- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás
Középfokú nyelvvizsga-előkészítő: 

Kulcsár Péter: Sprich einfach B2

Lázár Györgyné - Dr. Pantóné Dr. Naszályi: Német feladatsorok - Középszint

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 Német középfokú nyelvvizsga követelményei.

Középfokú nyelvvizsga követelményei:

(TELC, ECL, GOETHE, ORIGO, PANNON, BME, EUROEXAM)


A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.Nyelvtan:

- igeidők ismétlése
- alap, - közép és felsőfokú összehasonlító szerkezetek

- határozó szók
- a jövő idő kifejezése

- függő beszéd
- módbeli segédigék (bizonyosságok és eshetőségek kifejezése)
- szenvedő szerkezet (alapesetek, bonyolultabb estek)

- vonatkozói névmások és jelzői mellékmondatok

- feltételes mód (alapesetek, nem alapesetek, különleges kötőszavak)

- igei főnév és főnévi igenév
- jelen – és múlt idejű szokások
- igeneves szerkezetek, mellékmondatok

- módbeli segédigék (szükségesség, megengedés, tiltás kifejezése)

- módbeli segédigék másodlagos jelentése (képesség, lehetségességek kifejezése)

- műveltetés


Szóbeli témakörök:

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)

- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai

- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)

- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)

- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)

- étkezés, táplálkozási szokások (egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)

- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon

- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)

- vásárlási szokások, bevásárlás (szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés és bevásárló központok)

- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése

- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)

- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)

- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)

- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)

- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)

- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)

- időjárás, évszakok

- ünnepek (Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)

-Magyarország (tájegységei, nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)

- sport, sportfelszerelés


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Péntek-Freiberg: Aktuelle Gesprächsthemen (1-9; 10-20)

Scheibl György: Kétezer teszt és fordítás német nyelvből

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

Német felsőfokú nyelvvizsga követelményei.


A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL, GOETHE, ORIGO, PANNON, BME, EUROEXAM)

 

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

Nyelvtan

-módbeli segédigék másodlagos jelentései

-függő beszéd
-passzív szerkezetek

-időhatározói kötőszavak
-kötőszavak

-vonatkozó névmások
-feltételes mód jelen és múlt időben

-feltételes mód passzív szerkezetben
-zu+infinitív szerkezetek aktív és passzív mondatban

-elváló és nem elválóigék

-prepozíciók


Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet élmények
- könyv és filmismertetés
- német irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa
- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége