Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol rendhagyó

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

 

      

Hanganyag

       HANG-TRANSZFORMER                  

 

Néhány főnév még rendhagyóbban képezi a többes számát.                                            

A tőmagánhangzó megváltoztatásával. Például: man - men (férfi - férfiak).

 1. -en raggal. Például: child - children (gyerek - gyerekek).

 2. Néhány főnév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik. Pl: sheep - juh, juhok.

 3. Egyes főneveknek két többes számuk is van, más - más jelentéssel. Pl: brother -brothers (fivérek) és brethren (felebarátok).

 4. Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban. Pl: good - jó, goods - javak.

 5. Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba. Például: footmen - szolgák.

 1. Egy alakú főnevek

  A főnevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk.

   

  1. A megszámlálhatatlan főneveket csak egyes számban használjuk. Például: snow - hó, silk - selyem, tea - tea.
  2. Néhány, alakját tekintve egyes számú gyűjtőnév mellett az állítmány többes számban áll. Például: police - rendőrség, people - emberek, cattle - marhák, poultry - baromfi, the blind - a vakok.
  3. Ha a people nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples.
  4. Általában többes számban használjuk a páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: glasses - szemüveg, eyes - szem (szemek), feet - láb (lábak).
  5. Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következő főnevek: news - hírek, measles - kanyaró, mumps - mumpsz, physics - fizika, mathematics - matematika, riches - gazdagság.

   Angol szótár.

ON-LINE SZÓTÁRAngol tananyag kiegészítő

TANANYAG KIEGÉSZÍTŐ

AUDIÓ

VIDEÓ


 

Az első fontos alaptétel az, hogy vannak megszámlálható (pl. apple) és megszámlálhatatlan főnevek (pl. water), amelyek előtt sok minden állhat.

 MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN DOLGOK:

 1. a) Először is, az egyszerűség kedvéért jegyezzük meg azokat, amelyek mindkettővel állhatnak. Ilyen az a lot of, lots of, plenty of (jelentésük ‘sok’) valamint a some (jelentése ‘néhány/ valamennyi’). A megszámlálhatóak többes számban, a megszámlálhatóak egyes számú igével állnak. Például:

There was a lot of money in the box. – Sok pénz volt a dobozban.

There were a lot of names on the list. – Sok név volt a listán.

We had some problems and needed some time to think. – Volt néhány problémánk, és szükségünk volt némi időre, hogy gondolkodni tudjunk.

 ALL – ÖSSZES/MINDEN

b) Ha azt akarjuk mondani, hogy ‘összes/minden’, akkor az all szerepelhet mind megszámlálható, mind megszámlálhatatlan főnevekkel, állító és kérdő mondatokban (ne feledjük azonban, hogy tagadásban nem):

All the milk has disappeared. – Eltűnt az összes tej.

All children love playing computer games. – Minden gyerek szeret számítógépes játékokat játszani.

Did all the children enjoy themselves at the party? – Minden gyerek/Az összes gyerek jól érezte magát a bulin?

 NONE – SEMENNYI/SEHÁNY

c) ‘Semennyi/Sehány’ jelentésben a none (+of szerkezet),  a no (+főnév) és az any állhatnak tagadásban. Az any kérdésekben is állhat. Itt is érvényes az a szabály, hogy a megszámlálható főnevek többes számban, a megszámlálhatatlanok önmagukban egyes számú igével állnak.

Példak:

There isn’t any coffee in the cup./There is no coffee in the cup. – Nincs kávé a csészében.

There aren’t any apples in the basket./ There are no apples in the basket. – Nincsenek almák a kosárban.

We didn’t see any of the people./ None of the people were there. – Senkit nem láttunk./Senki sem volt ott.

They didn’t eat any rice./ None of the rice was eaten. – Nem ettek semennyi rízst.

Is there any rain here in January? – Van eső Januárban errefelé? Are there any elephants in the zoo? – Vannak elefántok az állatkertben?

 CSAK MEGSZÁMLÁLHATÓAK

 1. a) Megszámlálható főnevek előtt állhat csak a many, az a few,  a few, a several és az a number of.

A főnév persze mindig többes számban van. (pl. We saw a number of people at the party.) A részletek pedig alább találhatóak.

 A FEW OR FEW – NÉHÁNY VAGY KEVÉS

b)      Lehet, hogy az előbbi felsorolásban furcsán hatott a few kétszer, de nézzük csak van-e valami különbség a kettő között?

Az imént következő két mondat közül melyik esetben vagyok boldog mert van egy pár barátom?

I have a few friends. I have few friends.

Nos, az első mondat az, amelyik egy boldog ember szájából hangzik, míg a második szomorú. Az a few fordítása tehát: pár, néhány.

A few jelentése pedig: csak kevés. Lám-lám mennyit tesz egy kis ‘a’.

 MANY – SOK

c) A many használatáról csak annyit, hogy önmagában főleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too many, not too many, so many stb.

Were there many people at the exhibition? – Volt sok ember a kiállításon?

There were so many people that we couldn’t move. – Olyan sok ember volt ott, hogy meg sem tudtunk mozdulni.

 BOTH - MINDKETTŐ

d) Ha kettő van valamiből, akkor ezekből a szavakból válasszunk: both. Jelentése: midkettő, és állító mondatban, többes számú főnévvel és igével áll.

Both children were crying for the mom to come. – Mindkét gyerek az anyja után sírt.

 EITHER – BÁRMELYIK/EGYIK SEM

e) Az either állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a kettő közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a kettő közül). Az either után simán is lehet a főnév egyes számban (either boy), vagy állhat of + többes szám is utána (either of the boys). Az érdekes dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú.

 ‘Which of the two books do you want?’ ‘Either book/ Either of them is fine for me.’ – ’Melyik könyvet kéred?’ ’Bármelyik(ük) jó lesz nekem.’

I haven’t seen either of the two films you recommended last week. – Nem láttam egyik filmet sem a kettő közül, amit múlt héten ajánlottál.

 NEITHER – EGYIK SEM

f)  A neither-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése egyik sem a kettő közül). Ugyanúgy mint az either-nél, simán is lehet a főnév egyes számban (neither boy) vagy állhat of + többes szám is utána (neither of the boys). Az előbbi esetben az ige csakis egyes számú (neither boy knows it), viszont a második esetben egyes és többes szám is szerepelhet (neither of the boys know/knows it).

Has neither letter arrived yet? – Egyik levél sem érkezett meg még?

Has/Have neither of the letters been sent yet? – Egyik levelet sem küldték még el?

 ALL – ÖSSZES

g) Ha három vagy több van valamiből, akkor választhatjuk az all-t állító és kérdő mondatban többes számú főnévvel és igével.

All of the neighbours are gossiping about them. – Az összes szomszéd róluk pletykál.

 ANY – BÁRMELYIK/EGYIK SEM

h) Az any állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a sok közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a sok közül).

Az any után simán is lehet a főnév egyes számban (any song), vagy állhat of + többes szám is utána (any of the songs). Az érdekes dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú.

Any teacher can tell you the answer. – Bármelyik tanár meg tudja mondani a választ.

Does any of the girls in the class intend to get married? – Szándékozik valamelyik lány férjhez menni?

 NONE – EGYIK SEM

i) A none-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése egyik sem a sok közül). A none csak of szerkezettel jó, viszont az ige utána lehetegyes és többes számú is.

He has three daughters and none of them has/have got married yet. – Három lánya van, de még egyikük sem ment férjhez.

 EVERY AND EACH – MINDEGYIK ÉS MINDEN EGYES

j) Ne feledjük, hogy mindegyik és minden egyes jelentésben az every és az each állhatnak. Az every mindig csak egyes számú főnévvel (pl. every boss), az each viszont egyes számú főnévvel (pl. each son) és of + többes számmal (pl. each of the sons) is jó. A lényeg az, hogy az ige mindig egyes számban áll.

Every girl wants to be an actress in my class. – Minden lány színésznő akar lenni az osztályomban.

Each girl wants to be an actress in my class. – Mindegyik lány színésznő akar lenni az osztályomban.

Each of the girls wants to be an actress in my class. – Mindegyik lány színésznő akar lenni az osztályomban.

 A WHOLE, THE WHOLE/ALL (OF) THE – EGY EGÉSZ, AZ EGÉSZ

k) Ha egy egészre gondolunk, használjuk az a whole kifejezést, ha az egészre gondolunk jó a the whole és az all the is.

He drank a whole bottle of whisky last night.  – Egy egész üveg viszkit megivott tegnap.

She spent the whole day shopping./ She spent all (of) the day shopping. – Az egész napot vásárlással töltötte.

 CSAK MEGSZÁMLÁLHATATLANOK

 1. a) Megszámlálhatatlan főnevek előtt láthatjuk a much,  az a little, a little, az an amount of és az a great deal of szavakat.

She needed a large amount of money for the journey. – Sok-sok pénzre volt szüksége az utazáshoz.

 A LITTLE OR LITTLE – NÉMI VAGY KEVÉS

Emlékszünk még a fenti kis különbségre? Melyik az optimista, az a little vagy a little?

I have a little money. – Van némi pénzem. I have little money. – Csak kevés pénzem van. (A különbség pontosan az, ami az a few és few között volt.)

 MUCH – NÉMI/VALAMENNYI

b) A much használatáról csak annyit, hogy önmagában főleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too much, not too much, so much stb.

How much money have we got? – Mennyi pénzünkvan?

They have so much in common that it is quite unbelievable. – Annyi közös vonásuk van, hogy az szinte hihetetlen.

 ALL (OF) THE – AZ ÖSSZES

c) Ha megszámlálhatatlannál akarunk az egészre utalni akkor tegyük ezt az all (of) the kifejezéssel. Az of elhagyható. (Itt egy egész nem lehet, hiszen nem lehet megszámolni.)

The baby was crying all (of) the time. –  A kisbaba egész idő alatt sírt.

INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola szívében, az Astoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be !